Maneres d’agregar valor al teu edifici gràcies a l’eficiència energètica

eficiència energètica d'edificis

Espanya compta amb 25 milions d’habitatges i un dels parcs edificatoris més obsolets energèticament. El 80% de les cases al nostre país tenen una qualificació energètica E, F o G, és a dir, les més baixes i pitjors en termes d’emissions, amb el que poden arribar a contaminar en gran manera. És necessària una renovació i rehabilitació del parc immobiliari a Espanya per a cuidar del medi ambient, generar menys contaminació i protegir la salut dels usuaris.

Avui en el Blog Vecinos Felices, t’expliquem com pots afegir valor al teu edifici gràcies a l’eficiència energètica.

 

Sistemes d’aïllament tèrmic

Una de les mesures que podem prendre perquè el nostre edifici sigui cada vegada més sostenible és aplicar sistemes d’aïllament tèrmic que permetin acabar amb els ponts tèrmics i millorar la inèrcia tèrmica de l’edifici. Per a instal·lar-ho, ha d’haver-hi un consens entre els veïns, amb la finalitat de tenir la façana ben aïllada.

 

Il·luminació eficient

Els sistemes d’il·luminació de molts edificis d’habitatges són antics i poc eficients. El IDAE fa referència a la secció HE-3 del Codi Tècnic de l’Edificació, que estableix com a exigència bàsica, que els edificis, tant els nous com els que es reformin, disposin d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora eficaços energèticament.

Per a això l’eficiència energètica del sistema d’il·luminació no haurà de superar un valor límit i haurà de comptar també amb un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural.

Un important gest és canviar el sistema d’il·luminació incandescent tradicional per les bombetes LED, que són millors i permeten estalviar energia i diners en la factura de la llum a final de mes.

 

Certificat d’eficiència energètica

El certificat d’eficiència energètica o CEE és una auditoria bàsica realitzada per un tècnic que mesura el consum energètic i les emissions de CO₂ d’un edifici o habitatge. L’article 6 del BOE que recull aquesta mesura exposa que el promotor o propietari de l’edifici o de part d’aquest, ja sigui de nova construcció o existent, serà el responsable d’encarregar la realització de la certificació d’eficiència energètica de l’edifici, o de la seva part, en els casos que vingui obligat per aquest reial decret.

Comptar amb aquest certificat ofereix avantatges, tal com assenyala el IDAE: “Un habitatge d’alta qualificació energètica, com pot ser qualificació A, pot implicar una reducció de consum superior al 90% respecte a un habitatge de qualificació G”.

La Comissió Europea calcula que si una família mitjana opta per millorar l’estat del seu edifici o habitatge pot estalviar fins a 1.000 euros a l’any només en gas i electricitat.

No disposar del certificat, és una infracció que pot comportar una multa d’entre 300 i 6.000 euros, segons dicta la disposició addicional dotzena del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre.

 

Instal·lació de plaques solars en els edificis

Es tracta d’un autoconsum col·lectiu que es basa a instal·lar energia renovable per a distribuir l’electricitat entre un grup de consumidors, segons un repartiment acordat prèviament. L’OCU posa un exemple per a entendre-ho millor: en un edifici de diversos pisos, es poden posar panells fotovoltaics per a repartir l’electricitat generada entre els veïns que han finançat la instal·lació. Els consumidors es connecten directament a les plaques solars, sense que l’electricitat passi per la xarxa elèctrica de distribució.

Amb l’actualització de la Llei de Propietat Horitzontal per a facilitar la instal·lació de sistemes d’autoconsum en els edificis de diversos habitatges, comptar amb aquesta mena de plaques d’ús comú necessita del vot favorable de la majoria simple dels propietaris, que representin també la majoria simple de les quotes de participació, sempre que el cost de la instal·lació repercutit anualment no superi la quantia de 12 mensualitats ordinàries de despeses comunes.

 

Vecinos Felices gestiona la Instal·lació de plaques solars en una de les torres de Plaza Europa, L´l’Hospitalet de Llobregat

En aquest sentit, és de destacar la gestió de Vecinos Felices Administració de Finques d’instal·lacions de plaques solars en una torre de Plaza Europa, a L’Hospitalet de Llobregat. La finalitat és millorar l’eficiència energètica i reduir els costos de consums.

Si bé existeixen encara moltes comunitats en les quals el reduït nombre de veïns impedeix portar aquest tipus d’instal·lacions a cap, sí que notem un increment en el nombre d’edificis que estan començant a plantejar-se aquesta opció”, explica Mercedes Blanco, directora de Vecinos Felices.

En aquesta instal·lació, la comunitat està composta per 101 veïns. Entre els beneficis de l’ús d’aquestes plaques solars, destaca el fet que es tracta d’una instal·lació sense acumuladors, per la qual cosa tota l’electricitat recollida es gastarà al moment. Segons l’informe que hem encarregat, estimem que aquestes plaques assumiran el 47% del consum total actual dels serveis comuns, és a dir, ascensors, llums de l’escala o bombes de pressió de l’aigua, entre altres”, afegeix Mercedes Blanco.

 

Una tendència a l’alça

Per a Vecinos Felices, l’actual situació d’increments de costos dels subministraments planteja la implementació d’alternatives per a reduir els mateixos, de manera que en la comunitat desaparegui la incerteza que existeix ara davant la pujada de pressupostos per consums i el risc d’impagament de quotes d’alguns propietaris, a més d’una conscienciació per part dels veïns d’optimització de l’ús de l’energia.

Vecinos Felices pot ajudar la teva comunitat a gestionar la instal·lació de plaques solars, un avantatge que suma per a reduir el consum d’energia i protegir el medi ambient.

Contacta’ns telefonant al 936090770 o per WhatsApp al 660630529.

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola,
¿En que podemos ayudarte?