Els edificis en els quals vivim precisen d’un manteniment, un control i unes mesures de seguretat perquè no es deteriorin i evitar perills per als seus habitants. Una d’aquestes normes és la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), un manteniment legal, de caràcter obligatori i preventiu al qual han de sotmetre’s els edificis cada cert temps amb la finalitat de revisar diversos elements que poden afectar la seguretat de l’immoble.

La ITE està regulat pel Reial decret llei 8/2011 d’1 de juliol i per les diferents Ordenances Municipals, que poden ser diferents segons cada comunitat autònoma i que determinen les condicions de les seves inspeccions. Segons Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu és comptar amb un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges a fi de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Cada quan ha de realitzar-se?

Depèn de l’antiguitat de cada edifici, però és obligatori a partir dels 45-50 anys de la construcció d’aquest. La ITE ha de realitzar-se, almenys cada 10 anys, si les deficiències de l’edifici són lleus; cada 6 anys, quan les deficiències són importants; i cada 3 anys, quan hi ha deficiències greus i ha de revisar-se aquest edifici cada 12 mesos.

En cas contrari, no solament hi haurà sancions per a la comunitat de propietaris si no que l’edifici pot presentar diversos elements afectats que posen en risc la seguretat de cada veí.

Quin termini tenim per a realitzar la ITE i presentar-la?

Encara que cada comunitat té els seus propis requisits, a Catalunya, primer s’envia una carta d’avís on s’especifica que el termini per a realitzar la ITE ja ha finalitzat, llavors, a partir d’aquest moment, és aconsellable que es faci al més aviat possible. Una vegada realitzada, ha de presentar-se en l’Agència D’habitatge de Catalunya, ja que actualment està exposat a una sanció. Si hi hagués qualsevol accident en la finca, la sanció podria ser encara major.

En què consisteix la inspecció tècnica?

Des de Habitatge nomenen que la ITE es basa en una inspecció visual de l’edifici per un tècnic competent que té per objecte determinar l’estat de l’edifici, indicant i qualificant les deficiències existents, així com orientar a la propietat en les actuacions a realitzar per a complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas, té per objecte detectar vicis ocults.

S’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format aprovat per l’agència d’habitatge de Catalunya. Aquest model es pot obtenir en la web habitatge.gencat.cat, en el tràmit corresponent.

Qui és el responsable d’encarregar la ITE i qui assumeix el seu cost?

L’obligació de sotmetre als edificis d’habitatges a la inspecció tècnica correspon als propietaris; en el cas d’edificis en règim de propietat horitzontal, és la comunitat de propietaris.

Així, els propietaris i ocupants dels habitatges han de facilitar l’accés a aquestes i altres entitats en el moment de la inspecció, amb la finalitat de possibilitar la inspecció de l’edifici.

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica serà a càrrec dels propietaris de l’edifici. En cas que els propietaris no puguin assumir-ho, les administracions públiques poden subvencionar el cost de la ITE si sol·liciten ajudes per a finançar les obres de rehabilitació corresponents i els són atorgades.

Quines conseqüències té l’incompliment de realitzar aquesta inspecció?

Segons la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, no disposar de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, en els supòsits en els quals sigui exigible, i això comporta sancions.

Per tant, és obligatori que la comunitat de propietaris realitzi les mesures necessàries establertes per l’informe del ITE amb la finalitat d’esmenar les deficiències de caràcter greu.

Informe d’inspecció tècnica dels edificis

És un document normalitzat, aprovat per Habitatge de Catalunya, que descriu les característiques generals de l’edifici, en el qual el tècnic ha de fer constar el seu estat de conservació, a més de descriure i qualificar les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici, encara que hagi d’accedir-se per zones d’ús privatiu.

Beneficis de la ITE per a la comunitat de veïns

Com veiem, passar per aquest tràmit és una cosa obligatòria que ofereix diversitat de beneficis per a la comunitat de propietaris.

“És fonamental que tinguem un parc d’edificis amb certificats i la ITE passada conforme ha existit la supervisió d’un tècnic especialitzats en això. A més, després d’aquesta inspecció tècnica, és necessari un manteniment periòdic de l’edifici”, assenyala Mercedes Blanco, directora de Vecinos Felices.

  • Manteniment de l’edifici. Es realitza un exhaustiu control per a un bon manteniment de l’edifico.
  • Per un tècnic especialitzat. Aquesta inspecció té lloc per part d’un tècnic competent en aquest tipus de controls.
  • Edificis segurs. Amb la ITE es determina si l’edifici en el qual vivim és segur, amb les obres, rehabilitacions i més pertinents que vetllen pel seu bon estat de conservació.
  • Compliment de normes. En passar la ITE, es verifica que les instal·lacions de l’edifici compleixen amb les normes actuals.

Des de Vecinos Felices conscienciem a les comunitats de propietaris que administrem sobre la realització de la inspecció tècnica, amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones que habiten en la finca. A més, els ajudem a gestionar el tràmit i la inspecció amb un tècnic especialitzat per al correcte compliment de la normativa.

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola,
¿En que podemos ayudarte?